អបអរសាទរខួប​ 3 ឆ្នាំ

November 24, 2017 - November 30, 2017 (Expired)

អបអរសាទរខួប​ 3 ឆ្នាំ

November 24, 2017 - November 30, 2017 (Expired)

អបអរសាទរគំរប់ខូប 3 ឆ្នាំ LG BrandShop ខេត្តកំពង់ចាម និងបាត់ដំបង ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 30%  និងការថែមជូនជាច្រើន

ទៀត រួមទាំងមានកម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗដើម្បីឈ្នះរង្វាន់សន្ធឹកសន្ធាប់

  • សាខាខេត្តកំពង់ចាម ចាប់ពីថ្ងៃទី 24 ​ដល់ 26 វិច្ឆិកា 2017
  • សាខាខេត្តបាត់ដំបង ចាប់ពីថ្ងៃទី 28 ​ដល់ 30 វិច្ឆិកា 2017

ទំនាក់ទំនង 023 222 699

ទីតាំង http://ggear.com.kh/lg-brandshop/